עקרונות הגנה על הפרטיות באתר Experis

(תאריך עדכון אחרון: דצמבר 2015)

בעת השימוש באתר (כהגדרתו בתנאי השימוש), נאסף ע"י החברה מידע שנמסר על ידך, וכן מידע אודות אופן השימוש שלך באתר. חלק מהמידע שנאסף ע"י החברה הוא מידע אישי, וחלק מהמידע הינו מידע שאינו אישי והוא נאסף באופן אוטומטי. מדיניות פרטיות זו חלה הן על מידע אישי והן על מידע שאינו אישי.

תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן מובאים בזאת על מנת שתהיה מודע לאופן בו החברה משתמשת במידע שנמסר על ידך לחברה באמצעות האתר ו/או מידע הנאסף על ידי החברה בעת גלישתך באתר. ככלל, תוכל לבקר באתר שלנו מבלי למסור לנו כל מידע אישי (לרבות "מידע מועמד", כהגדרתו בתנאי השימוש). אם תבחר למסור לנו מידע מרצונך, אנו נשתמש במידע בהתאם למדיניות הפרטיות שלהלן. בהתאם, בטרם מסירת מידע באמצעות האתר אנא וודא שקראת את תנאי מדיניות הפרטיות שכן בעצם השימוש והגלישה באתר, לרבות מסירת מידע באמצעות האתר, הינך מקבל על עצמך תנאים אלה.

 

למען הסר ספק, תנאי מדיניות פרטיות זו הינם נספח לתנאי השימוש באתר, ומהווים חלק בלתי נפרד מהם.

 

 

 

  1. מידע אישי

 

1.1.    מידע אישי הוא מידע המזהה אותך באופן אישי ונמסר על ידך ביודעין לצורך קבלת שירותי Experis באתר (לדוגמא, שם פרטי, שם משפחה, כתובת דוא"ל, תפקיד וכו', לרבות "מידע מועמד" כהגדרתו בתנאי השימוש).

1.2.    החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע האישי שלך על מנת להבין מהם צרכיך, להודיע לך על עדכונים הרלבנטיים לגביך, ולספק לך שירות טוב. לתשומת ליבך, החברה אינה מבקשת והיא אינה מעוניינת לקבל ממך מידע אישי ו/או כל חומר או מידע סודי או מידע קנייני, מידע חסוי או חומר אחר ממך באמצעות האתר. יתרה מכך, לא מוטלת עליך חובה חוקית לספק לחברה מידע אישי באמצעות האתר (לרבות "מידע מועמד"), אולם ככל שתבחר לעשות שימוש בשירותי Experis באמצעות האתר – ייחשב הדבר כהסכמה מצידך למסירת מידע אישי אודותיך (לרבות "מידע המועמד"), איסופו ושימוש בו ע"י החברה בהתאם לתנאי מדיניות פרטיות זו, ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה, עובדיה, מנהליה וכל מי מטעמה בקשר לכך, לרבות בגין פגיעה בפרטיות.

1.3.    Experis תהיה רשאית לעשות במידע אישי שיימסר ע"י משתמש באתר, לרבות במידע המועמד שימוש כדלקמן, ועצם שליחת קורות חיים באתר ו/או מסירת פרטים אודותיך באתר (לרבות "מידע מועמד") מהווה הסכמתך למטרות כאמור:

1.3.1. שימוש לצרכיה המנהליים, העסקיים והמסחריים של Experis, ובין היתר לצורך יצירת קשר עם המשתמש, משלוח פניות בדיוור ישיר, משלוח הצעות עבודה ו/או קורסים, משלוח Newsletters, משלוח חומרים פרסומיים ו/או שיווקיים, והכל באמצעות הדואר, הטלפון, הפקסימיליה או הדואר האלקטרוני. הסכמתך כאמור מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת עפ"י חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008. על אף הסכמת כאמור, אתה רשאי לחזור בך מהסכמתך כאמור בכל עת.

1.3.2. העברת מידע המועמד לרשות חברות בנות ו/או קשורות ל- Experis לצורך המטרות הקבועות בתנאי השימוש הנ"ל;

1.3.3. העברת מידע המועמד לרשות צדדים שלישיים (בין צדדים כפי שביקש המועמד, וכן לצדדים שלישיים נוספים לפי שיקול דעתה המקצועי של Experis) לצורך משלוח הצעות עבודה ו/או משרות שונות שלדעת Experis מתאימות לך. למען הסר ספק, בכל מקרה בו יועבר מידע המועמד לצדדים שלישיים כאמור, השימוש במידע המועמד ע"י צדדי ג' יהא כפוף למדיניות הפרטיות של אותם צדדי ג', ולחברה לא תהיה כל חבות או אחריות בקשר לכך.

1.3.4. עמידת החברה בדרישות כל דין לרבות לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו;

1.3.5. אכיפת תנאי השימוש, שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר וכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש.

1.4.    מבלי לגרוע מהאמור, החברה תהא רשאית לחשוף פרטי משתמש וכל מידע הנוגע לשימוש שהמשתמש עשה/עושה באתר, בהתאם להוראות צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין המשתמש לבין החברה, ו/או במקרה של הפרת התנאים ע"י המשתמש.

 

1.5.    בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981, הנך מאשר כי ידוע לך והנך נותן הסכמתך לכך כי הפרטים אותם מסרת באתר (לרבות "מידע מועמד") הינם נכונים ומדויקים ונמסרו על ידך מרצונך החופשי. עוד ידוע לך והנך נותן הסכמתך לכך, כי הפרטים כאמור ישמרו במאגר המידע של החברה הרשום עפ"י חוק, וכי החברה תהא רשאית לעשות בהם שימוש למטרות המנויות לעיל.

 

1.6.    לתשומת ליבך, הינך זכאי על פי חוק לעיין בפרטיך הרשומים במאגר המידע, לבקש לתקן את הרישום או לבקש את מחיקתו מהמאגר. כמו כן, הינך רשאי לחזור בך מההסכמה לקבלת חומר פרסומי. אם ברצונך לעשות כן, לרבות אם אינך מעוניין להיכלל ברשימות החברה לצורך דיוור ישיר, עליך לשלוח הודעה על כך בדואר רשום או דואר אלקטרוני לחברה, לפי פרטי יצירת הקשר המופיעים ב-bosmatl@experis.co.il ופרטיך יוסרו מרשימת הדיוור ו/או מרשימת מקבלי החומר הפרסומי, לפי העניין. אי משלוח הודעה כאמור תחשב כהסכמה להיכלל ברשימת תפוצה לצורך קבלת דיוור ישיר ו/או חומר פרסומי. עם זאת, הינך רשאי, כאמור, לבקש הסרה בכל עת.

 

 

 

  1. מידע לא אישי, הנאסף באופן אוטומטי

 

 

 

2.1.    כמו אתרי אינטרנט רבים אחרים, Experis אוספת באופן אוטומטי מידע אנונימי, סטטיסטי ומצטבר שנאסף באופן פאסיבי אודות שימוש ו/או הפעלת האתר באופן בלתי ניתן לזיהוי על המשתמשים באתר, כמו כתובת פרוטוקול האינטרנט (IP ) של המחשב שלך, כתובת פרוטוקול האינטרנט של ספק שירותי האינטרנט שלך, התאריך והזמן שבו נכנסת לאתר, כתובת האינטרנט של אתר האינטרנט ממנו התחברתם באופן ישיר לאתר, מערכת ההפעלה שאתה משתמש בה, חלקי האתר שבהם ביקרת, דפי האינטרנט שעיינת בהם והמידע שבו עיינתם, וחומרים שהורדת או פרסמת באתר האינטרנט. מידע בלתי ניתן לזיהוי זה משמש לצרכים הקשורים באתר, לניהול ולשיפור האתר. אפשר שמידע בלתי ניתן לזיהוי יימסר לאחרים או יאוחסן באופן קבוע לשימוש עתידי. החברה עשויה להעביר לצדדי ג' ללא צורך בקבלת הסכמתך נתונים סטטיסטיים מצטברים על השימוש באתר, דפוסי גלישה ומידע אחר רלבנטי שהוא אינו מידע אישי.

 

2.2.    Experis משתמש ב"עוגיות" זמניות או קבועות, שהינן טכנולוגיה המתקינה מידע במחשבו של המשתמש באתר לצורך תפעולו השוטף של האתר, לצרכי אבטחת מידע וכן לצורך איסור מידע שאינו מידע אישי. העוגיות משפרות את נוחיות השימוש באתר ונוצרות לפי פקודת הדפדפן שלך. עצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך להתקנתן על מחשבך (ככל שאינן מותקנות כבר) וכן, לשימוש במידע שאינו מידע אישי כאמור. למען הסר ספק, מובהר כי המידע הנאסף באמצעות העוגיות אינו מזהה אותן באופן ספציפי, אלא נוגע, בין היתר, לזיהוי שלך כמי שהשתמש בעבר באתר, לעקוב אחרי הפעילות שלך באתר כדי לענות על הצרכים שלך, על מנת להציע לך תוכן דף אינטרנט מותאם אישית ומידע לשימושך, למלא באופן אוטומטי טפסים מקוונים במידע האישי שלך, לנוחותך, ועל מנת לשפר את חווית השימוש שלך באתר בדרכים אחרות. כמו כן, השימוש בעוגיות משמש לצורך סטטיסטיקה ודוחות על השימוש באתר על חלקיו השונים.

 

2.3.    גם פרסומות המוצגות באתר עשויות להכיל עוגיות וטכנולוגיות אחרות. פרסומות אלה מסופקות בדרך כלל על ידי חברות שהן בגדר מפרסמים שהם צדדים שלישיים, ול- Experis אין שליטה על העוגיות והטכנולוגיות האחרות בהן משתמשים בפרסומות, או על השימוש או גילוי המידע הנאסף באמצעות העוגיות בפרסומות, ואינה אחראית בקשר לכך.

 

2.4.    חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן, וחלקן יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבך. תוכלו לסרב לשימוש בעוגיות אם הדפדפן שלכם מאפשר לעשות זאת, אולם אם תעשו כן הדבר ישפיע על אפשרויות השימוש שלכם באתר ועל יכולתכם לגשת לתוכנות מסוימות של האתר או להשתמש בהן.

 

 

 

  1. עניינים אחרים

 

3.1.    אתרים אחרים – אתר Experis מכיל קישורים לאתרים או משאבי אינטרנט אחרים. כאשר תקליקו על אחד מקישורים אלה תתחברו לאתר או משאב אינטרנט אחר אשר עלול לאסוף מידע אודותיכם מרצונכם או באמצעות עוגיות או טכנולוגיות אחרות. Experis אינה אחראית, אינה נושאת באחריות ואינה שולטת באתרים או במשאבים האחרים או באיסוף המידע האישי שנעשה בהם, בשימוש בו או בגילויו. עליכם לבדוק את מדיניות הפרטיות באתרים אלה ובמשאבי האינטרנט האחרים כדי להבין כיצד הם אוספים מידע ומשתמשים בו.

 

3.2.    שינויים בהודעת הפרטיות – Experis עשויה לשנות, להוסיף או לתקן מדיניות פרטיות זו עד כמה שהיא מתייחסת לשימושך באתר בעתיד, מזמן לזמן, מכל סיבה, על ידי פרסום בולט של הודעה מתוקנת באתר.

 

בכל שאלה בנושא הגנת הפרטיות ניתן לפנות לכתובת הבאה: office@experis.co.il