להלן תנאי השימוש באתר האינטרנט של חברת Experis

 

תנאי שימוש והגבלות משפטיות

 

(תאריך עדכון אחרון: ינואר 2016)

 

ברוכים הבאים לאתר אינטרנט זה המתנהל בכתובת www.experis.co.il  (להלן: "האתר" או "אתר האינטרנט") המופעל ומנוהל ע"י אקספריס איי.טי.אס בע"מ ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות שלה, מרח' יגאל אלון 90, ת"א (להלן, ביחד: "Experis " או "החברה").

 

 

 

לפני השימוש באתר אנא קרא תנאים אלה בעיון. כל כניסה שלך לאתר ו/או שימוש באתר משמעותם שאתה מקבל עליך את התנאים האלה ("התנאים" או "תנאי השימוש"), הנך מאשר הסכמתך לתנאים ומצהיר כי קראת אותם והבנת את תוכנם. התנאים יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. שימוש באתר אינו מורשה למי שאינו מסכים לתנאים. אם אינך מקבל את תנאי השימוש, כולם או חלקם, אל תגלוש ו/או תשתמש באתר בכל דרך שהיא.

 

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים גם לנשים באופן שווה.

 

 

 

 1. הגדרות

 

1.1.        במסגרת התנאים, "אתה" או "הינך" או "משתמש" משמעו כל גולש באתר באמצעות מחשב ו/או אמצעי אחר, לרבות תקשורת סלולארית.

 

 1. השימוש באתר

 

2.1.        האתר הינו אתר אינפורמטיבי אשר מיועד לספק מידע על Experis ועל השירותים המסופקים על ידה (לרבות ע"י חברות בנות או קשורות שלה) ללקוחות פוטנציאליים, ולמחפשי עבודה.

 

2.2.        Experis מתירה לך לצפות בתוכן שבאתר, לרבות חומרים, מידע מכל סוג שהוא המצוי באתר, נתונים, טקסט, תוכנה, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר הנכלל באתר ובכלל זה השירותים המוצעים באתר (ביחד, "החומרים") ולהשתמש בהם לשימוש אישי ובלתי מסחרי בלבד, ובתנאי שתפעל בהתאם לתנאים אלה (ובכלל זה בהתאם לכל ההודעות בדבר זכויות יוצרים וקניין רוחני הכלולות בחומרים המקוריים ובכל עותק שלהם), ובכל מקרה למטרות חוקיות בלבד. אינך רשאי לשנות את החומרים בצורה כלשהי, להעתיקם, לשכפלם, להפיצם, למכור, להרשות שימוש, להציגם בפומבי, לבצעם, לפרסמם, ליצור נגזרות מהם, ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בחומרים או להשתמש בחומרים בדרך אחרת לכל מטרה שאינה לשימוש אישי ופרטי (בכפוף לתנאי השימוש להלן), לרבות מטרה ציבורית או מסחרית כלשהי.

 

2.3.        השימוש בחומרים בכל אתר אינטרנט אחר או ברשת מחשבים לכל מטרה שהיא הינו אסור. החומרים באתר מוגנים בזכויות יוצרים, וכל שימוש בלתי מורשה בכל חומר שבאתר עלול להוות עבירה על חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר וחוקים אחרים. אם תפר אחד מן התנאים האלה תפוג אוטומטית ההרשאה הניתנת לך להשתמש באתר, וחובה תחול עליך להשמיד מיד כל חומר שהורד או הודפס מהאתר.

 

 

 

 1. קבלת מידע מהמשתמש; מטרות שימוש במידע המשתמשים

 

3.1.        לצורך קבלת שירותים הניתנים ע"י Experis באמצעות האתר (ככל שניתנים) או לצורך מענה למודעת דרושים המפורסמת באתר, משתמש עשוי להידרש למסור ל- Experis  באמצעות האתר מידע כפי שיידרש מעת לעת, כגון שם, כתובת, מספר טלפון, מצב תעסוקה, השכלה, ומידע נוסף, לרבות באמצעות משלוח קורות חיים (להלן "מידע המועמד"). בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך מאשר כי מידע המועמד וכל מידע שתמסור (ככל שתמסור) באתר הינו נכון ומדויק. כמו כן, הינך מודע לכך שלא מוטלת עליך חובה חוקית למסור ל- Experis את מידע המועמד או כל מידע אחר כלשהוא באתר. עם זאת, ידוע לך כי ללא מסירת מידע המועמד לא תוכל לקבל את שירותי Experis באמצעות האתר ועל כן מסירת מידע המועמד או כל מידע אחר באתר הינה בהתאם לרצונך החופשי.

 

3.2.        השימוש במידע המועמד יעשה בהתאם לנוהלי Experis לעניין שימוש במידע מסוג זה, בכפוף למדיניות הפרטיות המצויה באתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, ובכפוף לכל דין. מבלי לגרוע מהאמור, ידוע לך והינך נותן הסכמתך לכך, כי מידע המועמד ונתונים אחרים שתמסור באתר, ככל שתמסור, יישמרו ע"י החברה במאגר מידע של החברה הרשום כחוק, והחברה תהא רשאית לעשות בהם שימוש בהתאם למטרות המאגר, כמפורט בתנאי שימוש אלה (לרבות מדיניות הפרטיות), ובכלל זה: (א) להעביר מידע כאמור ללקוחות אקספריס המפרסמים משרה/ות שלדעת אקספריס מתאימה לדרישותיך וכישוריך ו/או לחברות הנמנות על קבוצת מנפאואר, ובכלל זה לחברות בנות ו/או קשורות של אקספריס איי.טי.אס בע"מ, בין בארץ ובין בחו"ל, לצורך שימוש בהם ע"י חברות כאמור בהתאם למטרות המוסדרות בתנאי השימוש. העברת מידע לחו"ל, ככל שתתבצע, תיעשה בכפוף לכל דין; וכן (ב) לצורך משלוח פניות באמצעות דיוור ישיר ו/או משלוח חומרים פרסומיים, והכל באמצעות הדוא"ל, הודעות SMS, פקסימיליה או אמצעי תקשורת אחרים. הסכמתך כאמור מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת עפ"י חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008.

 

3.3.        לתשומת ליבך, הינך זכאי על פי חוק לעיין בפרטיך הרשומים במאגר המידע, לבקש לתקן את הרישום או לבקש את מחיקתך מהמאגר. כמו כן, הינך רשאי לחזור בך מההסכמה לקבלת חומר פרסומי. אם ברצונך לעשות כן, לרבות אם אינך מעוניין להיכלל ברשימות החברה לצורך דיוור ישיר ו/או קבלת חומרים פרסומיים, עליך לשלוח הודעה על כך בדואר רשום או דואר אלקטרוני לכתובת [email protected] ופרטיך יוסרו מרשימת הדיוור ו/או מרשימת מקבלי החומר הפרסומי, לפי העניין. אי משלוח הודעה כאמור תחשב כהסכמה להיכלל ברשימת תפוצה לצורך קבלת דיוור ישיר ו/או חומר פרסומי. עם זאת, הינך רשאי, כאמור, לבקש הסרה בכל עת.

 

 

 

 1. העדר אחריות;

 

4.1.        החומרים מוצעים באתר מוצעים ומוצגים "כמות שהם" (as-is ), ללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא של Experis. אין באמור בתנאים משום מצג של Experis בדבר התאמת החומרים למטרה מסוימת, אמינות או דיוק של החומרים או העדר הפרה של זכויות קניין רוחני. Experis אינה אחראית לדיוק ו/או לשלמות ו/או להעדר שגיאות בחומרים באתר ולא תישא באחריות כלשהי לחומרים ו/או לנכונותם. Experis רשאית לערוך שינויים בחומרים או בחלקם, בכל עת וללא הודעה. החומרים באתר עשויים שלא להיות עדכניים ביותר,ו- Experis אינה מתחייבת לעדכן את החומרים באתר בכלל או בתדירות כלשהי. התמונות באתר הן לצרכי המחשה בלבד, ואינן מחייבות. את/ה תישא במלוא האחריות לשימוש בחומרים שבאתר ולתוצאותיהם.

 

4.2.        החומרים באתר הינם כלליים באופיים. אין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים מקצועיים, רפואיים, משפטיים, אישיים או כספיים. אין לראות באתר ייעוץ משפטי או מקצועי אחר. לשם כך עליך להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ המותאם לנסיבות המיוחדת שלך ולנתוני המקרה שלך

 

4.3.        Experis תפעל כמיטב יכולתה על מנת להבטיח, באמצעים הקיימים והמקובלים בשוק, את אבטחת מידע המועמד מפני גישה בלתי מורשית. עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי האתר יהיה חופשי או נקי מוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או כל מתקפה או גורם נזק אחר ככל שיהיה. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי החברה משתמשת בטכנולוגיות ונהלים שונים לאבטחת המידע האישי שלך מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים, אך אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לפיכך, החברה אינה מתחייבת שמידע המועמד (ככל שיימסר על ידך) יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית.

 

 

 

 1. הגבלת אחריות

 

על אף האמור בכל דין או הסכם, בשום מקרה לא תחול על Experis ו/או בעלי מניותיה ו/או עובדיה ו/או כל מי מטעמה או על צד ג' אחר כלשהו הנזכר באתר אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, ישירים, עקיפים או תוצאתיים, לרבות נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים או מהפרעה למהלך העסקים, פגיעה במוניטין וכיוצ"ב) כתוצאה מכניסה ו/או שימוש, מאי יכולת להשתמש או מתוצאות השימוש באתר, בכל אתר אחר המקושר לאתר, או בחומרים הכלולים באתר ובכל אחד מאתרים אלה (לרבות הסתמכות על חומרים כאמור), ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת, על אף האמור בכל דין. הסעד היחיד המוקנה לך בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין, הינו הפסקת השימוש באתר.

 

 

 

 1. זכויות קניין רוחני

 

6.1.        ביחסים בינך לבין החברה, החברה היא הבעלים היחידי של האתר על כל חומריו. כמו כן, ידוע לך כי החומרים מוגנים זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות; על כן, תהא רשאי להשתמש בחומרים אך ורק על פי הרשאה מפורשת של Experis.

 

6.2.        אתה מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, לשנות, ליצור נגזרות מהם, או ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בחומרים, אלא באישור מפורש של Experis כמפורט בתנאים. אתה מסכים שלא להעתיק או לשכפל בצורה אחרת את החומרים מכל סיבה שהיא, ולא להרשות לצד שלישי שימוש כאמור.

 

6.3.        עיצוב ותצוגת האתר מוגנים בזכויות יוצרים וסימני מסחר של Experis וחל איסור להעתיקם בכללם או בחלקם. חל איסור להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי את האתר וכל חלק ממנו, לרבות לוגיים, גרפיקה, צליל ותמונות מהאתר, ללא אישור Experis מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור. אינך רשאי ליצור מסגרות (Frame) לאתר או קישור (לרבות קישור עמוק) לאתר ללא אישור Experis מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור.

 

6.4.        חל איסור על שימוש ב- Meta Tags או כל טקסט חבוי אחר תוך שימוש בשמה של Experis או בסימני המסחר שלה, ללא אישור Experis מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור. כל שימוש בלתי מורשה יגרור הפסקת זכותך להשתמש באתר.

 

6.5.        למעט כפי שהותר במפורש בתנאים, Experis אינה מעניקה לך זכות כלשהי בקניין הרוחני של חברת Experis או של צדדים שלישיים שהחומרים שייכים או קשורים אליהם.

 

 

 

 1. העלאת תכנים ע"י משתמשים

 

Experis אינה מעוניינת לקבל ממך מידע סודי באמצעות האתר. למעט "מידע מועמד", כל חומר, מידע, או סוג תקשורת אחרת ("הודעות") שתשדר או תפרסם באתר ו/או באמצעותו ייחשבו בלתי סודיים ובלתי קנייניים. ל- Experis לא תהא כל אחריות בקשר להודעות שתמסור באתר. Experis וכל מי מטעמה יהיו חופשיים להעתיק, לגלות, להפיץ, לשלב את ההודעות ולעשות כל שימוש אחר בהודעות ובנתונים, בתמונות, בצלילים, בטקסט ובאלמנטים אחרים המשולבים בהודעות לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה שאינה מסחרית, לרבות דיוור ישיר ופרסום. הנך מנוע מלפרסם באתר או לשדר אליו כל חומר בלתי חוקי, מאיים, כזה שיש בו משום לשון הרע, השמצה, דברי גנאי או פורנוגרפיה, או כל חומר אחר אשר עלול להוות עבירה על חוק כלשהו וכן הנך מנוע מלהשתמש באתר (לרבות בחומרים) למטרה בלתי חוקית כלשהי.

 

 

 

 1. חדרי צ'ט ופורומים אחרים למשתמשים

 

למרות זכותה של Experis לנטר ו/או לבחון ו/או לפקח כל תחום באתר שבו המשתמשים משדרים או מפרסמים הודעות או מתקשרים בינם לבין עצמם, לרבות, אך לא רק, חדרי צ'ט, לוחות מודעות או פורומים אחרים של משתמשים (ככל שישנם), וכן את תוכנן של הודעות כאמור ("הודעות גולשים"), Experis אינה מתחייבת לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח על הודעות גולשים וגם אם תערוך בדיקות של הודעות הגולשים (אם וככל שישנן), היא אינה מתחייבת לזהות ו/או להספיק להוריד חומר בלתי חוקי או פוגעני ככל שלא נדרשה לכך. Experis לא תישא באחריות כלשהי בקשר עם תוכנן של הודעות גולשים כלשהן ו/או בקשר עם נזקים שיגרמו כתוצאה מפרסום הודעות כאמור, בין אם הן נראות לגולשים בלתי חוקיות, בלתי מוסריות, מקוממות, בלתי נאותות או פוגעות בתקנת הציבור או אחרת ובין אם אינן כאמור. Experis שומרת לעצמה את הזכות להסיר הודעות גולשים הכוללות מידע הנראה לה כמעליב, משמיץ, מגונה או בלתי ראוי מבחינה אחרת. Experis לא תישא באחריות לתוכנן של הודעות גולשים.

 

 

 

 1. קישורים לאתרי אינטרנט של צד שלישי

 

לשם הנוחות, האת עשוי לכלול או להציע קישורים או הפניות לאתרי אינטרנט של צד ג'. במקרה שתשתמש בקישורים/הפניות אלה, תצא מהאתר. חברת Experis אינה מתחייבת כי הפניות ו/או קישורים כאמור יובילו לאתרים פעילים, לא בדקה את כל אתרי צד ג' אלה, אין לה שליטה עליהם ואין היא אחראית לאתרים אלה או לתוכנם. לפיכך Experis אינה יוצרת או מוסרת מצג כלשהו לגביהם או לגבי כל מידע, תוכנה, מוצרים או חומרים הנמצאים בהם, או לגבי כל תוצאה העשויה לנבוע מן השימוש בהם. ההחלטה לגשת לאתר צד ג' כלשהו המקושר לאתר היא באחריותך בלבד. כאשר אתה עובר לקישורים עליך לעיין בתנאי השימוש וביתר התנאים וההנחיות באתר המקושר ולנהוג על פי הכתוב בהם.

 

 

 

 1. סימני מסחר

 

שמות של חברות ומוצרים הנזכרים בתנאים, אם וככל שנזכרים, הנם סימני מסחר ו/או סמלים מסחריים של בעליהם השונים. אין בשימוש באתר כדי להקנות לך זכויות בסימני המסחר של Experis או של צדדים שלישיים המפורסמים באתר.

 

 

 

 1. הגבלת גישה

 

Experis שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

 

 

 

 1. כללי

 

12.1.     האתר מיועד לשימוש עבור בגיר (מעל גיל 18) בתחום הריבונות של מדינת ישראל, ואינו מיועד לקטינים. באם הינך קטין (מתחת לגיל 18), עצם שימושך באתר יהווה ראיה לכך שקיבלת אישור מהוריך או אפוטרופוס חוקי שמונה לך לעשות שימוש זה.

 

12.2.     על תנאים אלה ועל האתר עצמו יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתנאים ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסכמים בתל-אביב-יפו. Experis מנהלת את האתר ממשרדיה בישראל. Experis אינה יוצרת מצג שלפיו החומרים באתר מתאימים או זמינים לשימוש מחוץ לגבולות ישראל. השימוש באתר אסור ממדינות שאינן מקנות תוקף לתנאים הכלולים במסמך זה, לרבות אך לא רק מדינות שבהן תוכן האתר הנו בלתי חוקי. אינך רשאי להשתמש בחומרים או בכל העתק או עיבוד שלהם, לייצאם או לייצאם מחדש באופן שיהווה עבירה על כל חוק או תקנה רלוונטיים. היה ותחליט לגשת אל אתר מחוץ לגבולות ישראל, אתה עושה זאת ביוזמתך שלך ובאחריותך, ותישא באחריות למלא אחר החוקים המקומיים החלים.

 

12.3.     Experis שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לסגור את האתר ו/או להפסיק את פעילותו ו/או לעדכן ו/או לשנות את מבנהו, מראהו, החומרים המוצגים בו התנאים (לרבות מדיניות הפרטיות) בכל עת על-ידי עדכון תנאים אלה. עליך לבקר באתר מפעם לפעם על מנת לבדוק את התנאים המעודכנים, שכן הם המחייבים ממועד העדכון ואילך. הודעות ו/או תנאים משפטיים ייעודיים המצויים בדפים מסוימים של האתר עשויים לגבור על התניות מסוימות הכלולות בתנאים אלה. Experis רשאית להסב את התנאים, ואת כל הזכויות והחובות הנובעות מהם. התנאים יחול ויחייבו את הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

 

12.4.     אין האמור בתנאים כדי לפגוע בזכותה של Experis לקיים דרישות או בקשות מצד גורמים מוסמכים כדין בכל הנוגע לשימוש באתר או למידע המועבר ל- Experis ונאסף על ידי Experis בהקשר לשימוש באתר. אם ייקבע כי חלק כלשהו של התנאים אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התנאים יישארו בתוקפם. ויתר צד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו על פי התנאים במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויותיו.

 

12.5.     אתה תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאים אלה (לרבות מדיניות הפרטיות).

 

תנאים אלה מהווים את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש ו- Experis בהקשר עם האתר, ומחליפים כל תקשורת או הצעה קודמת או אחרת, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין המשתמש ו- Experis ו/או כל מי מטעמה בהקשר לאתר.